Yuki, Tokyo 2008    -   Colour Print, 82 x 100 cm, 5+2 AP, framed
Yuki, Tokyo 2008   -   Colour Print, 82 x 100 cm, 5+2 AP, framed